top of page
dolls picture

Terms of Use

תנאי שימוש
(תאריך 22.6.2020)
גרסה 1.0

 

אנו מברכים אתכם בכניסתכם לאתרנו הפועל בשם המתחם "www.corona-dolls.com" וכן בשם המתחם www.octopus-dolls.com"" (להלן: "האתר") אשר מופעל על ידי סומך ייעוץ בע"מ, ח.פ.515399749 ו/או מי מטעמה (להלן: "המפעיל"). 
האתר מציע לקהל הגולשים לרכוש עבור עצמם או כמתנה לאחרים בובות סרוגות בשיטה ייחודית הנקראת אמיגורומי. אמיגורומי היא האומנות היפנית של סריגת בובות פרווה. אמי = סרוג ונגורומי = בובות פרווה. בובות אלו ייחודיות ביופיין ולא נראו עוד בארץ. בובות אלו הן יוקרתיות ואקסקלוסיביות ומגיעות בצבעים שונים וצורות שונות מתוצרת סין.

א.    הגדרות
"תוכן ו/או מידע"- תכנים מילוליים, חזותיים, קוליים (או שילובם), מוצרים ושירותים מוצעים, מאמרים, לקטים, מדריכים, מפרטים, כתבות, סרטונים, עיצובים, תמונות, איורים, הדמיות, הנפשות, צילומים, פרסומים, מחירים, הצעות, לוגו, אייקונים, תו, סימן או סמל שיועמדו לרשות המשתמשים באתר זה בכל אמצעי ומכשיר קצה שהוא. 
"משתמש"- כל אדם ו/או גוף ו/או גורם ומי מטעמם אשר נכנס לאתר ובכך מבטא את הסכמתו לתנאי שימוש אלו, בין אם רוכש מוצר/ים באתר ובין אם לא.
"מוצר" – כל מוצר המוצע למשתמש לרכישה באתר באופן מקוון ו/או באמצעות שובר מתנה ו/או באמצעות רכישה בכל אמצעי שלא דרך האתר. 
"הזמנה"- הזמנת מוצר שביצע משתמש באתר ממגוון המוצרים שיוצעו לו אך טרם נתקבל אישור מחברת כרטיסי האשראי / חברת הסליקה ו/או טרם התקבל מלוא התשלום בכל אמצעי אחר מחוץ לאתר. 
"עסקה" – הזמנת מוצר שפרטי אמצעי התשלום של המשתמש אושרו ע"י חברת כרטיסי האשראי  / חברת הסליקה או שהתשלום הוסדר במלואו באמצעי אחר.

 

ב.    כללי
1.    שימוש באתר זו כפוף להסכמתך לתנאי השימוש (להלן: "תנאי השימוש") המפורטים להלן המסדירים את היחסים בין המפעיל ו/או מי מטעמו לבין כל משתמש ו/או צופה באתר עבור כל מטרה שהיא ו/או בתכנים המצויים בו במישרין או בעקיפין. תנאי שימוש אלו מהווים הסכם משפטי בין המפעיל ו/או מי מטעמו לבינך כמשתמש והוא מחליף כל הסכם קודם בינך לבין המפעיל ו/או מי מטעמו ביחס לשימושך באתר.
2.    תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ואולם כל האמור בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד. 
3.    כותרות הסעיפים נועדו לנוחיות בלבד ואינם משמשים לפרשנות התנאים או לכל מטרה אחרת. 
4.    הנך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש באתר באופן מדוקדק טרם תעשה שימוש בו שכן תחילת שימושך בו מעיד על הסכמתך והצהרתך המלאה שקראת את כל האמור להלן, הבנת את האמור וכי הנך ו/או מי מטעמך מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, במישרין או בעקיפין, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הוצאות ונזקים מכל סוג, כנגד המפעיל ו/או מי מטעמו והאמור בתנאי שימוש אלו יהיה בסיס משפטי לכל דיון באשר לאתר זה. 
5.    מובהר, כי עצם השימוש באתר כמוהו כקבלת תנאי שימוש אלו. במידה ותנאי השימוש המפורטים כאן אינם מקובלים עליך ואינך מסכים עם האמור בהם הנך נדרש לצאת מהאתר ולחדול מהשימוש בו באופן מידי. 
6.    המפעיל ו/או מי מטעמו שומר לעצמו את הזכות הבלעדית לעדכן, מעת לעת, תנאי שימוש אלו ללא צורך במתן הודעה מוקדמת כלשהי. גרסאות קודמות של תנאי השימוש (ככל שיהיו) יישמרו באתר ועל המשתמש החובה להתעדכן בהן שכן הינן מחייבות את המשתמש מרגע פרסומן באתר. ידוע למשתמש כי יהא מנוע מלטעון כי לא התעדכן בשינויים בתנאי שימוש אלו. 
7.    למפעיל ו/או מי מטעמו שיקול הדעת הבלעדי לבצע שינויים בתוכן האתר, לרבות עריכת תכנים, עיצוב, נראות, שינוי מפרט וסוג מוצרים מוצעים, המידע בו, כפי שיימצאו לנכון וללא הודעה מוקדמת לכך, ולך כמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא בגין פעולה זו. המפעיל ו/או מי מטעמו שומר על זכותו להפסיק ו/או להשעות את פעילות האתר, מכל סיבה שהיא, ללא כל הודעה מוקדמת. 
8.    התכנים באתר המוצגים לך מסופקים כמו שהם (("As is" ללא אחריות כלשהי מצד המפעיל ו/או מי מטעמו, בשום דרך או צורה, לזמינות שירותי האתר, מהימנות ודיוק התכנים והמידע המופיעים בו. הנך מצהיר כי הנך מודע לכך שכל המידע והתוכן המובאים באתר זה הנם לצורך אינפורמטיבי בלבד ואינם מהווים ייעוץ מקצועי ו/או מתן חוות דעת כלשהי ו/או המלצה כלשהי הנוגע לאופן השימוש במוצרים ו/או התאמת המוצרים לצרכי המשתמש ו/או לנזק, מכל סוג, העלול להיגרם למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מהשימוש במוצרים. 
9.    בטרם ביצוע הזמנה כלשהי ו/או שימוש במוצרים או השירות המופיעים באתר זה על המשתמש חלה האחריות המלאה לבדוק את עצם התאמת המוצרים לצרכיו והשימוש הנכון לכל מטרה שהיא, תהא אשר תהא. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהמפעיל ו/או מי מטעמו פועלים במטרה שהמידע והתוכן באתר זה יהיו נכונים ומקצועיים - על פי מיטב ידיעתם. מובהר כי אין המפעיל ו/או מי מטעמו יהיה אחראי לטעויות ו/או למהימנות המידע ו/או ליקויים ו/או אי דיוקים ו/או טעויות קולמוס הקשורות בתוכן והמידע המועברים לך כמשתמש. 
10.    המפעיל ו/או מי מטעמו רשאי בכל עת להשעות, להפסיק או לחסום באופן מידי גישת משתמש לאתר במידה ויפר תנאי שימוש אלו. כמו כן, רשאי המפעיל ו/או מי מטעמו בכל נקודת זמן ובשיקול דעתו הבלעדי, ללא הודעה כלשהי, להפסיק את פעילות האתר ולסרב להעניק לך ולכל משתמש אחר רשות שימוש בכל האתר או בחלקו ללא התראה קודמת כלשהי לרבות במקרה בו המשתמש מפר או הפר כל דין.

 

ג.    שימוש באתר והתחייבויות המשתמש 
11.    הנך רשאי להשתמש בתכני האתר ללא הגבלת זמן בהתאם לכללים הקבועים בתנאי שימוש אלו. אין להשתמש באתר ובתכניו באופן אחר אלא אם ניתנה לך רשות מראש ובכתב מהמפעיל ו/או מי מטעמו. 
12.    הזכות לעשות שימוש במידע, בתכנים, בעיצובים, בתמונות, בהדמיות, בהנפשות ובמפרט המוצרים המוצעים באתר נתונים לשימושך הפרטי בלבד, הכול בכפוף לתנאי שימוש אלו. מובהר, כי אין לאסוף מידע כלשהו המופיע באתר באמצעים אלקטרוניים ו/או דיגיטליים באופן היכול לפגוע בעסקי המפעיל ו/או מי מטעמו לרבות פרסום ו/או הפצה ו/או הצגת התכנים והמידע באתרים ו/או בכל מכשירי קצה אחרים. חל איסור להציג את התכנים והמידע שבאתר בכל דרך שהיא לרבות לא באמצעות תוכנה או מכשיר במידה והינם משנים את עיצוב האתר ותוכנו.
13.    הנך מתחייב שלא לעשות שימוש בתוכן האתר, במידע, בתמונות, בעיצובים, בהנפשות, בהדמיות ו/או כל אלמנט אחר לרבות במפרט המוצרים המופיעים בו לצורך הפצה, העברה, שכפול, מכירה, יצירת יצירות נגזרות, שידור או פרסום מידע אשר יפר זכויות מכל סוג לרבות זכויות לפי חוק הגנת הפרטיות, חוק עוולות מסחריות, סודות מסחריים וזכויות קניין רוחני השייכות לבעליהם כולל צדדי ג' ששמם אינו בהכרח מוזכר באתר זה.
14.    במסגרת שימושך באתר זו ישנן פעולות מוגבלות שתוכל לבצע ללא רישום לאתר וישנן פעולות נרחבות יותר שתוכל לבצע לאחר השלמת הרישום. ככל ותבחר לבצע הליך הרשמה לאתר תתבקש למסור את פרטיך האישיים.
15.    ידוע למשתמש כי מסירת פרטים ומידע כוזבים ו/או מטעים ו/או התחזות לאחר בעת רישום לאתר ובעת ביצוע הזמנה הינה עבירה פלילית לפי חוק העונשין, התשל"ז-1977 ו/או לפי כל דין והעושה כן צפוי לעונשים הקבועים בחוק הן בפן הפלילי והן בפן האזרחי. המפעיל ו/או מי מטעמו שומר לעצמו את הזכות למסור מידע בנושא זה לכל גורם מתאים ולנקוט נגד גורמים המזינים פרטים ומידע כוזב ו/או מטעה ו/או מתחזה לאחר באתר צעדים משפטיים, לרבות הגשת תביעות בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר, למפעיל ו/או מי מטעמו. המפעיל ו/או מי מטעמו לא יישא באחריות כלשהי לנזק, מכל סוג שהוא, שעלול להיגרם למשתמש ו/או לכל צד ג' כלשהו כתוצאה ממסירת פרטים ומידע כוזב ו/או מטעה ו/או התחזות לאחר. 
16.    לאחר ביצוע ההרשמה לאתר, ובכפוף לקבלת הוראות תנאי שימוש אלו, יוכל המשתמש לבצע הזמנות של מוצרים/שירותים המוצעים בו. מובהר כי הליך אישור המשתמש לרישום לאתר, בכפוף למידע שהנו מוסר אודותיו, הנו לשיקולו הבלעדי של המפעיל ו/או מי מטעמו.
17.    לאחר ביצוע הרישום בפועל יקבל המשתמש הרשאה (באמצעות שם משתמש וסיסמא) (להלן: "ההרשאה") להיכנס לאתר, לבצע פעולות מסוימות באתר. מובהר כי ההרשאה הינה אישית ופרטנית עבור המשתמש וחל איסור מוחלט להעבירה לגורמים אחרים. באחריותו הבלעדית של  המשתמש לשמור את פרטי ההרשאה בסוד, כך שרק הוא יוכל להשתמש בהם. 

 

ד.    הגבלת אחריות
18.    המפעיל ו/או מי מטעמו לא יישא באחריות (אזרחית או פלילית) ו/או חבות לכל אובדן רווחים, הפסד, הוצאה ו/או נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, דמי נזיקין עונשים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי העלולים להיגרם למשתמש ו/או לרכושו של המשתמש ו/או של צד ג' כלשהו עקב הגלישה באתר לרבות הסתמכות שלו על התכנים והמידע המופיעים בו.
19.    המשתמש מודע לכך כי המפעיל ו/או מי מטעמו לא נושא באחריות כלשהי, לא במישרין ולא בעקיפין, דמי נזיקין עונשים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי לגבי המוצרים מלוא האחריות בכל הנוגע למוצרים ובכל עניין אחר הנוגע להם לרבות באשר לטיבם, איכותם, התאמתם לצרכי המשתמש, השימוש הנכון בהם (אם קיים כזה), נזק, מכל סוג, הנגרם להם כתוצאה משימוש לא נכון ו/או לא סביר בהם ו/או תחזוקה לא נכונה וכיוצא בזה - הינה של המשתמש עצמו ו/או מי מטעמו . אחריותו של המפעיל ו/או מי מטעמו בכל מקרה תוגבל אך ורק עד להחזר כספו של המשתמש ששולם במלואו בגין רכישת המוצר/ים או לספק למשתמש מוצר חלופי, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של המפעיל ו/או מי מטעמו.
20.    מובהר כי כל הקישורים או ההפניות (להלן: "היפר קישורים") לאתרי אינטרנט ותכנים חיצוניים, אינם באחריות המפעיל ו/או מי מטעמו אשר אינו שולט ו/או מפקח עליהם והעובדה כי האתר מקושר אליהם לא מהווה ערובה כלשהי לזמינותם, אמינותם, עדכניותם או חוקיותם. מבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר כי המפעיל ו/או מי מטעמו לא נושא באחריות ובחבות כלשהי ביחס לאתרים חיצוניים וכל תוכן, שירותים וחומרים הכלולים בהם ולכל תוצאה שתיגרם למשתמש משימוש בהיפר קישורים אלו ו/או מהסתמכות עליהם ולא יישא בשום אובדן רווחים, הפסד, הוצאה ו/או נזק שיגרם למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו הנובע מכך. כמו כן, אין המפעיל ו/או מי מטעמו נושא באחריות על שמירת זכויות קניין רוחני על כל סוגיהם, סודות מסחריים או זכויות צדדים שלישיים באתרים אליהם האתר מוליך היפר-קישורים.
21.    המפעיל ו/או מי מטעמו לא יהיה אחראי לשום נזק, מכל מין וסוג שהוא, העלול להיגרם למשתמש ו/או מי מטעמו ו/או וכל צד ג' שהוא עקב השימוש באתר, פעילות לא תקינה של מערכות האתר ולרבות קישורים לאתרים חיצוניים, למאמרים, סרטונים ו/או תוכן של צדדים שלישיים ו/או מי מטעמם. כמו כן, לא יהא המפעיל ו/או מי מטעמו אחראי לחשיפת המשתמש לכל ווירוס מכל מין וסוג שהוא העלול לפגוע בהתקני חומרה ו/או בתוכן ו/או רכוש כלשהו אשר נמצא ברשות המשתמש, כך שכל השימוש באתר הנו באחריותו המלאה של המשתמש בלבד. 
22.    כמו כן, לא יהיה המפעיל ו/או מי מטעמו אחראי לכל סוג של פריצה של גורמים עוינים למאגרי נתונים ו/או לכל מידע אחר שישמר אצל המפעיל ו/או מי מטעמו אודות המשתמש ו/או ציוד הקצה שלו ו/או כל מידע המקשר בין המידע למשתמש עצמו. 

 

ה.    הזמנה מקוונת של מוצרים
23.    למשתמש באתר תהא האפשרות לבצע רכישה מקוונת (להלן: "רכישה") באמצעות חברת סליקה, שתיבחר ע"פ שיקול דעת המפעיל ו/או מי מטעמו, של מוצרים או שירותים. עלויות המוצרים/שירותים יקבעו בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי של המפעיל ו/או מי מטעמו אשר שומר על זכותו לשנותם מעת לעת, ללא מתן הודעה על כך מראש.
24.    למפעיל ו/או מי מטעמו בלבד יהא שיקול הדעת הבלעדי לעדכן את מפרט המוצרים האמורים. המידע האמור שיוצג ייחשב כפרסום מספק. הפרסום אינו מיועד בהכרח להציג את כלל הפרטים המלאים ועל כן יהא באפשרות המשתמש לפנות למפעיל ו/או למי מטעמו בכתב ו/או באמצעות הטלפון לקבלת פרטים נוספים.
25.    המשתמש יבצע תשלום התמורה בהתאם למפרט השירות הרלוונטי שנבחר על ידו. אי תשלום התמורה בהזמנה הנ"ל, כולה או חלקה כמוה כאי השלמה ו/או אי ביצוע של ההזמנה הרלוונטית והמפעיל ו/או מי מטעמו יהיה רשאי, ע"פ שיקול דעתו, שלא לספק את השירות כלל למשתמש, עד תשלום מלוא התמורה עבורו. 
26.    תשלום התמורה יתבצע באמצעות כרטיס אשראי בתוקף. המפעיל ו/או מי מטעמו שומר על זכותו ולפי שיקול דעתו הבלעדי לגבות את התשלום גם בדרך אחרת. לאחר הזנת הפרטים המלאים וכן פרטי אמצעי התשלום ושליחתם (להלן: "ההזמנה") יקבל המשתמש הודעה ו/או דוא"ל בדבר ביצוע ההזמנה. יובהר כי אין בקבלת אישור זה כדי לאשר באופן סופי את העסקה ע"י המפעיל ו/או מי מטעמו. מיד לאחר ביצוע ההזמנה רשאי המפעיל ו/או מי מטעמו לבצע בדיקה מול חברת כרטיסי האשראי (להלן: "חברת כרטיסי האשראי") של פרטי כרטיס האשראי ועם הינתן התשובה ע"י חברת כרטיסי האשראי יהא רשאי המפעיל ו/או מי מטעמו לתת הודעה מתאימה למשתמש באם הפעולה אושרה או נדחתה. 
27.    במידה ואושרה הפעולה תירשם העסקה במחשבי המפעיל ו/או מי מטעמו לביצוע. במידה והפעולה נדחתה ע"י חברת כרטיסי האשראי תישלח למשתמש הודעה מתאימה או יובא הדבר לידיעתו בדרך אחרת לפי שיקול דעת המפעיל ו/או מי מטעמו.. רק לאחר מסירת אמצעי תשלום חלופי שיאושר ע"י חברת כרטיסי האשראי תחשב הפעולה כמאושרת לביצוע העסקה ע"י המשתמש (להלן: "המועד הקובע לביצוע עסקה").
28.    במידה והמשתמש לא פעל בתוך 7 ימי עסקים ממועד קבלת הודעת הסירוב מחברת כרטיסי האשראי על מנת להסדיר את אמצעי התשלום שנדחה יהיה המפעיל ו/או מי מטעמו רשאי לבטל את ההזמנה או לבקש מהמשתמש אמצעי תשלום חלופי – הכל בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. ככל ויבקש המשתמש למסור את פרטי אמצעי התשלום בטלפון יוכל ליצור קשר עם נציג המפעיל. 
29.    ידוע למשתמש כי מועד אספקת המוצר/השירות יחושב אך ורק החל מהמועד הקובע לביצוע עסקה כאמור ולא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לעניין זה.
30.    ידוע למשתמש כי מסירת פרטים כוזבים הן בעת הזנת מידע ו/או פרטים באתר והן בעת ביצוע ההתקשרות הינה עבירה פלילית לפי חוק העונשין, התשל"ז-1977 ו/או לפי כל דין והעושה כן צפוי לעונשים הקבועים בחוק הן בפן הפלילי והן בפן האזרחי. המפעיל ו/או מי מטעמו שומר לעצמו את הזכות לנקוט נגד גורמים המספקים פרטים כוזבים באתר צעדים משפטיים, לרבות הגשת תביעות בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר, למפעיל ו/או מי מטעמו.
31.    המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי מדיניות רכישת/הנפקת שוברי מתנה, ביטולי עסקה באשר להזמנות באתר תחול בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 וכן בהתאם להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה (תשע"א-2010. יצוין כי תאריך ביטול העסקה הקובע יהא תאריך קבלת פקס/מייל במשרדי המפעיל. במידה ויום קבלת ההודעה בכתב הינו יום מנוחה ו/או ערב חג ו/או חג בישראל ייחשב יום הביטול ביום העבודה הראשון שלאחריו.

 

ו.    אספקת המוצר
32.    אספקת המוצר/ים תבוצע לכתובת בישראל אותה הזין המשתמש בעת ביצוע ההזמנה ותבוצע לא יאוחר מ-30 ימי עסקים מהמועד הקובע לביצוע העסקה כאמור. יובהר כי המוצר/ים יסופקו למשתמש אך ורק במידה וביצע את מלוא תשלום התמורה בגינו כאמור לעיל ובתנאי שהמוצר קיים במלאי.
33.    המפעיל ו/או מי מטעמו לא יישא באחריות לכל נזק ו/או איחור ו/או עיכוב באספקת המוצר/ים העלול להיגרם למשתמש ו/או לצד ג' כתוצאה מכוח עליון ו/או אירועים שאינם בשליטתם של המפעיל ו/או מי מטעמו לרבות שביתות שונות ו/או צווים ממשלתיים לרבות צווים הנוגעים לשעת חירום ו/או מבצע צבאי ו/או מלחמה ו/או אסונות טבע וכד'. בכל מקרה אחריות המפעיל ו/או מי מטעמו בכל הנוגע לאיחורים ו/או עיכובים הקשורים לאספקת המוצר/ים אשר גרמו למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו נזק עקב מעשה או מחדל של המפעיל ו/או מי מטעמו (ככל שתיקבע שקשורה למפעיל) תהא בהיקף שלא יעלה על מחיר המוצר שנרכש ושהתמורה בגינו נתקבלה אצל המפעיל במלואה. המשתמש לא יבוא למפעיל ו/או למי מטעמו בכל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בעניין כל נזק, ישיר או עקיף, העלול להיגרם לו ו/או לצד ג' כלשהו בגין איחור ו/או עיכוב ו/או נזק שנגרם למוצר בעת תהליך אספקתו ו/או סיבה אחרת כלשהי בקשר עם אספקת המוצר לרבות הפסד רווחים או מניעת רווחים.
34.    מובהר כי במצב בו המשתמש או הנמען אליו ממוענת מתנה סירב לקבל את משלוח עם המוצר/ים שהוזמנו, מכל סיבה שהיא, ו/או לא פעל באופן סביר בכדי לקבל את המשלוח ו/או בחר שלא לאפשר את קבלת המשלוח יייחשב ניסיון מסירה זה כמסירה לכל דבר ועניין ולמפעיל ו/או מי מטעמו לא תהא שום אחריות לעניין זה והמשתמש ו/או מי מטעמו לא יבוא למפעיל בכל תלונה ו/או דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בקשר לכך. 
35.    היה ומקום האספקה הנו אזור מרוחק ו/או מעבר לקו הירוק ו/או כזה שאליו קיימת גישה מוגבלת לאור סיבות ביטחוניות יהיו המפעיל ו/או מי מטעמו ו/או ספקיו רשאים לספק את המוצר/ים שנרכשו למקום חלופי אשר יתואם עם המשתמש מראש. היה ומקום האספקה הנו מחוץ לישראל יהיה רשאי המפעיל ו/או מי מטעמו לגבות בגין כך מהמשתמש תשלום נוסף מעבר לתשלום שייגבה עבור אספקה רגילה בתוך תחומי ישראל.
36.    אספקת המוצר תתבצע בכתובת אותה המשתמש הזין בהזמנה לכתובת המשתמש/תיבת דואר, בוקס איט או כל דרך מקובלת אחרת כפי שצויין בעת ביצוע ההזמנה. ככל ומדובר בכתובת אשר הינה קיבוץ, כפר או יישוב קהילתי וכד' יהא רשאי המפעיל ו/או מי מטעמו לספק את המוצר למזכירות היישוב או לסניף הדואר הקרוב והודעה על כך תימסר למשתמש.
37.    מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ידוע למשתמש כי הוראות תקנון חברת המשלוחים ו/או דואר ישראל באמצעותם מבצע המפעיל ו/או מי מטעמו את אספקת המוצר/ים יחולו על כל אספקת מוצר ויחייב את המשתמש.
38.    למען הסר ספק, מובהר כי דמי המשלוח המופיעים בהזמנה אינם כוללים דמי משלוח ו/או הובלה חריגים הדורשים מאמץ מיוחד (מקום בו לא ניתן לבצע משלוח באמצעות שימוש במדרגות או מעלית) ו/או נדרש שימוש במכשור מיוחד ו/או בכוח אדם נוסף בשונה ממשלוח רגיל.
39.    למשתמש קיימת אפשרות לאיסוף עצמי של המוצר/ים שרכש באמצעות האתר בתאום מראש. במקרה של איסוף עצמי רשאי המפעיל ו/או מי מטעמו לדרוש את נוכחות בעל כרטיס האשראי הקבוע בפרטי העסקה ו/או הצגת תעודת הזהות שלו ו/או ייפוי כוח מטעמו כתנאי לקבלת המוצר/ים. 
40.    מוצרים שנרכשו באתר כמתנה ו/או תרומה, יועברו למענם ע"י המפעיל בהתאם למסוכם בעת ביצוע ההזמנה, ואין המפעיל ו/או מי מטעמו אחראי למסירה של המתנה/תרומה, במקרה שהנמען מסרב לקבלה. 

ז.    קניין רוחני
41.    למען הסר ספק ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מודגש כי מלוא זכויות הקניין הרוחני באתר עצמו לרבות הגרפיקה, התכנה, היישומים, הקבצים הדיגיטליים (ככל שישנם), שם האתר, שם המתחם של האתר, עיצובו ונראותו, תכניו, עיצוב המוצרים ו/או עיצובי הבובות לרבות יצירות נגזרות שלהן, איורים, הדמיות, סרטונים, המידע בו, סימן המסחר של מפעיל האתר (בין אם רשום ובין אם לאו), עיצוב הבובות (בין אם רשום ובין אם לאו) הינם בבעלות המפעיל ו/או מי מטעמו ו/או הגורמים עימם משתף פעולה בלבד והינם מוגנים באמצעות חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007, פקודת סימני מסחר [נוסח חדש], תשל"ב-1972, חוק העיצובים, תשע"ז-2017, פטנטים, אמנות בינלאומיות וחוקי מדינות זרות המתייחסים לעיצובים ולזכויות יוצרים. 
42.    חל איסור מוחלט לעשות שימוש כלשהו במידע, בתמונות, בסרטונים, בהדמיות, בתכני האתר לרבות בעיצובי הבובות ו/או מוצרים אחרים ו/או בסימן המסחרי לרבות להעתיק, לשכפל, להפיץ, להקליט, להעמיד לרשות הציבור, לשדר או לקלוט, ליצור יצירות נגזרות, להעניק רישיון שימוש כלשהו, לתרגם, לשאוב מידע, להשכיר למכור או להעביר לצד ג' כלשהו, לשלוח בדואר או לשנות את המידע או חלקו המופיע באתר בכל צורה שהיא, ללא אישור מפורש מראש ובכתב מטעם המפעיל ו/או מי מטעמו ו/או של צדדי ג' בעלי הזכויות. ההרשאה אשר ניתנת לך כמשתמש הינה מוגבלת, אינה בלעדית ואינה ניתנת להעברה. ההרשאה אשר ניתנת לך כמשתמש באתר זה היא לבצע פעולות מוגדרות בלבד כמשתמש רשום הינה מוגבלת, אינה בלעדית ואינה ניתנת להעברה. 
43.    מבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר כי במקרה בו המשתמש נרשם לאתר ויצר פרופיל אישי מאשר המשתמש ומתחייב בזאת כי במידה ויעלה ו/או ישתף, באמצעות הפרופיל האמור ו/או באינסטרגם ו/או דף העסקי בפייסבוק של המפעיל, תכנים ו/או תמונות ו/או עיצובים ו/או הנפשות ו/או מסמכים ו/או סרטונים ו/או כל סוג של תוכן  / קובץ – כלל האלמנטים האמורים הינם בבעלותו החוקית של המשתמש וכי הוא רשאי לעשות בהם שימוש ואין מניעה לכך ע"פ הסכם כלשהו עם צדדי ג' וכי המשתמש אינו מפר בכך כל דין או זכות קניינית של צד ג' כלשהו. בשום שלב לא תישמע כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה ו/או תביעה באשר לאחריות כלשהי של המפעיל לעניין זה, במישרין או בעקיפין. מובהר כי היה והאלמנטים הנ"ל, כולם או חלקם, הינם בבעלות צדדי ג' חלה החובה והאחריות המלאה על המשתמש בלבד לקבל אישורים מתאימים לכך בכתב ובלא אישור מתאים המשתמש הנו הגורם הבלעדי הנושא במלוא האחריות לעניין זה על כל המשתמע מכך. בכל מקרה בו יוגשו כנגד המפעיל ו/או מי מטעמו טענות ו/או דרישות ו/או תביעות ו/או הליכים משפטיים ו/או יחויב המפעיל ו/או מי מטעמו בגין הפרת זכויות קניין רוחני של צדדי ג' כלשהם מתחייב המשתמש לשפות ו/או לפצות את המפעיל ו/או מי מטעמו באופן מידי על כל הוצאה ונזק, ישיר או עקיף, במלוא הסכום שייפסק לרבות מלוא ההוצאות (אגרות, שכ"ט עו"ד והוצאות נוספות ככל שיהיו). 

 

ח.    שיפוי
44.    דע, כי במידה ותפר הוראות תנאי שימוש אלו או כל זכות של צד שלישי יהא עליך לפצות ו/או לשפות את המפעיל ו/או מי מטעמו לרבות צדדי ג' בגין כל הפסד, הוצאה או נזק שיגרמו לו לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט עקב הפרת תנאי שימוש אלה, באופן ישיר או עקיף. כמו כן, הנך מתחייב להימנע מעשיית כל מעשה או מחדל העלולים לשבש את פעילותו התקינה של האתר בכל צורה שהיא.
45.    הנך כמשתמש מצהיר כי הנך מתחייב לפצות ולשפות את המפעיל ו/או מי מטעמו בכל נזק, ישיר או עקיף, ו/או חיסרון כיס שיגרמו לו במקרה שבו פתח המשתמש כנגד המפעיל ו/או מי מטעמו בהליכים משפטיים כלשהם (כולל הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד) הנוגעים לפעילות האתר וכל עניין הנוגע ו/או הנובע כתוצאה ממעשיך ו/או מחדליך כמשתמש. הנך מתחייב לפצות ולשפות את המפעיל ו/או מי מטעמו כאמור בתוך 14 ימי עסקים ממועד פנייתו להליכים משפטיים וללא קשר לתוצאות ההליכים כאמור, זאת בנוסף לכל סעד אחר לו זכאי המפעיל ו/או מי מטעמו לפי חוק ובהתאם לקבוע בהוראות תנאי שימוש אלו.  

 

ט.    מדיניות פרטיות
המפעיל ו/או מי מטעמו מתייחס בכבוד הראוי לנושא פרטיות המשתמשים באתר. לפיכך, מפורטת להלן מדיניות הפרטיות באתר זה. 
46.    הנך מודע לכך כי בעת רישומך כמשתמש רשום לאתר ובעת הזנת פרטיך האישיים כתובת הדוא"ל שלך, ו/או התחברות לאתר באמצעות פרופיל השימוש שלך ברשתות החברתיות במקום המיועד לכך באתר הנך מסכים ומאשר כי הפרטים שהנך מזין בעת רישומך באתר ישמרו ואין בכך כדי לפגוע בזכויותיך מכוח חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981. כמו כן, הנך מאשר כי בהתאם להוראות תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ"ב-1982 לקבל  דוורים למטרות פרסום ו/או שיווק (של מוצרים או שירותים). הנך מאשר כי הסכמתך זו תחול עד למועד בו תודיע למפעיל ו/או מי מטעמו בלבד בכתב ו/או תבצע הסרה יזומה שלך מרשימת התפוצה בדבר רצונך שלא לקבל יותר דוורים כאמור. הנך מאשר בזאת כי מידע שתזין במקום המיועד לכך לא ייחשב כפגיעה בפרטיותך ולא יזכה אותך בכל סעד ו/או פיצוי שהוא.
47.    בעת גלישתך באתר יכול שיצטברו נתונים או מידע על נוהגי גלישתך, העמודים בהם צפית, כתובת ממנה ניגשת לאתר (כתובת IP) ועוד. בעצם קבלתך את תנאי השימוש באתר הנך מודע ומסכים למסירת המידע הנ"ל בכך מתיר במפעיל ו/או למי מטעמו לשמור נתונים אלו ולהשתמש בהם בהתאם למדיניות הפרטיות. 
48.    ככל ותגלוש באמצעות המחשב באמצעות הדפדפן האתר עשוי להשתמש ב"עוגיות" (להלן: "cookies") לצורך תפעולה השוטף ובכלל זה לצורך אסוף מידע סטטיסטי, אימות פרטים, התאמת האתר להעדפותיך ולצרכי אבטחת מידע. ה-cookies הינם קבצים הנוצרים ע"י הדפדפן ממנו הנך גולש לפי פקודה של מחשב מרוחק. חלק מה-cookies  תתבטלנה בעת שתסגור את הדפדפן בעוד אחרות ישמרו בדיסק הקשיח במחשבך. במידה ואינך מעוניין לקבל cookies  יש באפשרותך בכל שלב שהוא לשנות את הגדרות הדפדפן שלך בהתאם.  
49.    המפעיל ו/או מי מטעמו יהא רשאי לשמור מידע זה במאגריו והשימוש בנתונים אלו ייעשה רק על פי תנאי השימוש או בהתאם להוראות כל דין, הכול למטרות המפורטות להלן:
49.1    על מנת לשפר ולהעשיר את התכנים המוצגים באתר לרבות יצירה או ביטול תכנים, מפרט מוצרים ושירותים התואמים לדרישות ולצפיות של המשתמשים בהם. השימוש אשר יעשה במידע במסגרת זו הנו ברובו מידע סטטיסטי בלבד שאינו חושף את פרטיך האישיים. 
49.2    לטובת שיפור ומיקוד הצעות המכירה בהתאם לצרכיך והעדפותיך
49.3    לשם תפעולו השוטף של האתר ופיתוחו העתידי. המידע לא יועבר לצדדים שלישיים אלא במקרים בהם הדבר הותר באופן מפורש בתנאי מדיניות הפרטיות אשר יתעדכנו מפעם לפעם. 
49.4    המפעיל ו/או מי מטעמו לא יעביר את פרטיך האישיים לצד שלישי כלשהו אלא במקרים המפורטים להלן:
49.4.1    במקרה בו תפר את תנאי השימוש באתר או באם תבצע בו פעולות או בקשר אליהם אשר מנוגדות לדין לרבות הניסיון לבצע אותן פעולות. 
49.4.2     אם יקבל המפעיל ו/או מי מטעמו צו שיפוטי המורה לו למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד ג'. 
49.4.3    בכל מחלוקת שנתגלעה בינך לבין המפעיל ו/או מי מטעמו מחלוקת לרבות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או הליכים משפטיים כלשהם, ככל שיהיו.
49.4.4    בכל מקרה בו המפעיל ו/או מי מטעמו יסבור שמסירת המידע אודותיך נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך וכן לגוף או רכוש של צדדי ג'. 
49.5    אתרי אינטרנט המקושרים לאתר באמצעות היפר קישורים אינם כפופים לאמור במדיניות פרטיות זו. לפיכך, בעת שהנך גולש לאתרים אחרים מחוץ לאתר זה מדיניות פרטיות זו אינה חלה עליך יותר. מבלי לגרוע מהאמור מובהר כי המפעיל מעודד קריאת מדיניות פרטיות בכל אתר ואתר בו הנך גולש. 
49.6    המפעיל ו/או מי מטעמו שומר על זכותו לשנות מעת לעת את מדיניות פרטיות הנזכרת לעיל.
  
י.    סמכות שיפוט
50.    דיני מדינת ישראל יחולו על פרשנותם ואכיפתם של תנאי שימוש אלו. מוסכם בזאת כי כל עניין ו/או מחלוקת באשר לתנאי שימוש אלו והשימוש באתר ידונו באופן בלעדי בבתי המשפט המוסמכים במחוז מרכז.
51.    במידה ויקבע בית המשפט המוסמך כי הוראה מהוראות תנאי שימוש אלו אינה חוקית ו/או אינה תקפה אזי לא יהווה הדבר ביטול יתר הוראות תנאי שימוש אלו.

יא.    שונות
52.    בכל שאלה באשר לאופן השימוש באתר ניתן לפנות באמצעות הדוא"ל:  info@corona-dolls.com
 כל הזכויות שאינן מוענקות בתנאי שימוש אלו במפורש שמורות למפעיל ו/או מי מטעמו.

 

הנך מאשר בזאת כי קראת והבנת את תנאי השימוש האמורים וכי הנך מסכים להיות כפוף לתנאים אלו.
 

bottom of page